Koučovací přístup 

pro firemní praxi

Schopnost lídra uplatňovat koučovací přístup je bránou k úspěšné práci s lidmi. Prostým rozhovorem odhaluje neviděná řešení obtížných situací a rozvíjí potenciál spolupracovníků. Využívání této mocné kompetence v každodenním pracovním životě transformuje výkonnost i kvalitu vztahů lidí, týmů a kulturu celé firmy.

LÍDR S KOUČOVACÍM PŘÍSTUPEM = AKCELERÁTOR POKROKU A ZMĚN VE FIRMĚ

JAKÉ MÁ PROGRAM

přínosy

Cílem tohoto otevřeného výcvikového programu je osvojení si koučovacího přístupu jako způsobu myšlení podloženého moderními vědeckými poznatky a zvládnutí metodických principů vedení koučovacího rozhovoru. Význam tohoto přístupu pro firemní praxi spočívá ve změně úhlu pohledu na problémy. V centru zájmu začne stát podpora druhých při objevování jejich vlastních zdrojů, aby se samostatně vypořádali s nároky každodenní práce. Člověk s koučovacím přístupem se tak stane expertem na „vytěžování" ostatních, tj. naučí se soustřeďovat více na možnosti řešení těžkostí než na analýzu jejich příčin.

ZVÝŠÍTE DOPAD SVÉHO PŮSOBENÍ NA ORGANIZACI

 • Rozvinete svou schopnost nadhledu a vnímání širších souvislostí

 • Osvojíte si nové způsoby pokročilé komunikace a formulování myšlenek

 • Získáte jistotu v řešení komplexních problémů pomocí systémového myšlení

POSUNETE SVŮJ LEADERSHIP NA EXCELENTNÍ ÚROVEŇ

 • Vymaníte se z vlivu vzorců a předsudků svazujících vaše myšlení

 • Budete umět účinně používat silné otázky a pozorně naslouchat

 • Prohloubíte svou schopnost sebereflexe a empatie

POSÍLÍTE SVOU SCHOPNOST ROZVÍJET DRUHÉ

 • Porozumíte principu, jak pomoci druhým odhalovat nové perspektivy

 • Objevíte způsob, jak předcházet nedorozuměním a neplýtvat společným časem

 • Naučíte se strukturovaně vést své kolegy k samostatnosti

1. blok

18.-19. 3. 2024

2. blok

25.-26. 4. 2024

3. blok

16.-17. 5. 2024

4. blok

20. 6. 2024

KOUČOVACÍ PŘÍSTUP 

pro lídry 

Akcelerujte hluboký rozvoj svého leadershipu.

Čtyřměsíční intenzivní výcvik koučovacího přístupu vám, jako lídrům, umožní být o krok napřed a ovládnout mocné komunikační nástroje. Denně narážíte na náročné situace, které nemají jednoduchá řešení. Neshody, konflikty, eskalace, rezistenci lidí vůči změnám, rozhodování, ve kterém je třeba dojít shody všech. Koučovací přístup vám poskytuje výhodu, že máte v hlavě model, jak se v těchto situacích zorientovat a jak si pomoci užitečnými otázkami nebo strukturováním rozhovoru. Lépe budete chápat komplexnost situace a uvědomovat si, které zažité postupy řešení nejsou efektivní. Díky tomu dokážete účiněji řešit problémy, rozvíjet lidi, osamostatňovat je a motivovat. Vytváříte prostředí, kde lidé jsou schopni sami nacházet řešení nejrůznějších situací a umí k nim konstruktivně přistupovat. 

VLADIMÍR JOSEF DVOŘÁK

vladimir.josef.dvorak@fasterfish.cz

+420 603 892 899

JAK PROGRAM

probíhá

Program je souhrnem dvaceti let zkušeností seniorního koučemanažera v okamžitě využitelné podobě. Účinné koučování ve firemní praxi spočívá ve zvládnutí netradičního přístupu k druhým lidem, nikoliv naučení se nějaké techniky. V centru pozornosti je schopnost vnímat souvislosti problémů a současně nastavení našich komunikačních partnerů. To nás uschopňuje odstraňovat bariéry vzájemného porozumění. Nebudete o tom jen mluvit, ale hlavně to prakticky zkoušet. Reflektovat, co to způsobuje a postupně pilovat individuální styl každého z vás. Autenticita a věrohodnost jsou víc než dokonalé zvládnutí metodiky.

Skupina pracuje pod vedením profesionálního kouče a v dialogu střídá teoretické objasnění tématu s jeho okamžitým praktickým vyzkoušenímspolečnou reflexi této zkušenosti. V mezičase jednotlivých setkání realizují účastnící své koučovací rozhovory a přinášejí jejich nahrávky k rozboru. Tato práce je nedílnou součástí výcviku. Navíc však přináší i konkrétní témata a komplikované situace z reálného firemního prostředí, nad kterými systemicky přemýšlí a staví nové možnosti řešení. Dochází tak k postupnému zvládnutí samostatného uplatňování získaných poznatků a schopností v každodenní praxi.

1. BLOK (2 DNY)

 • Domácí příprava: Četba vybraných studijních podkladů.

Naučíte se jinak přemýšlet o důsledcích svého způsobu komunikace a osvobodíte se od zažitých stereotypů.

 • Rozlišení mentoringu a koučování od podobných profesí.
 • Vědecké pozadí systémového myšlení hravou formou: např. konstruktivismus, teorie systémů, kybernetika, teorie autopoiézy.
 • Sebepoznávací cvičení a dialogy.
 • Rozlišování mezi kontrolou a pomocí, druhy podnětů, otázkologie, aktivní práce s ne-problémovým stavem.
 • Společná praxe ve dvojicích a trojicích.

2. BLOK (2 DNY)

 • Domácí příprava: Vedení prvních koučovacích rozhovorů a pořízení audio náhrávky pro supervizi.

Zvládnete vedení strukturovaného dialogu, který vám umožní nalézat funkční řešení prostřednictvím otázek.

 • Osobnost a myšlení lídra s koučovacím přístupem, etika a ochrana před manipulací.
 • Cvičení na prohlubování sebereflexe a rozlišování souvislostí, druhy otázek a jejich použití.
 • Principy koučovacího rozhovoru (získání žádosti, vyjednávání objednávky, domluva zakázky, realizace, zpětná vazba).
 • Supervize donesených nahrávek rozhovorů a společná praxe.

3. BLOK (2 DNY)

 • Domácí příprava: Přinesení případových studií z vlastní praxe. Pořízení audio náhrávky koučovacího rozhovoru pro supervizi.

Propojíte koučovací přístup s reálnými situacemi ve vašem pracovním prostředí.

 • Společná diskuze nad reálnými pracovními situacemi účastníků a hledání příležitostí jak prakticky využívat koučovací přístup.
 • Zpracování zacílení pro konkrétní oblast či problém z pracovního prostředí.
 • Intervence ve skupině a týmová reflexe.
 • Supervize donesených nahrávek rozhovorů a společná praxe.

4. BLOK (1 DEN)

 • Domácí příprava: Pořízení audio náhrávky koučovacího rozhovoru pro supervizi.

Podpoříte zrání své osobnosti, abyste svému okolí ještě účinněji napomáhali ke zlepšování a uskutečňování změn.

 • Role ega, strachu a překonávání vlastního stínu.
 • Formy vedení pokročilého dialogu, používání škál a pozitivního přerámování.
 • Supervize donesených nahrávek rozhovorů a společná praxe.
 • Dokončení případných otevřených témat nebo poptávek ze skupiny.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ

certifikace

Certifikát, který získáte, je uznávaným dokladem o získání vzdělání v souladu s kompetenčním modelem EMCC. Na jeho základě může být dalším krokem ve vašem rozvoji žádost o Evropskou individuální akreditaci (EIA). Ta dokládá mezinárodně platné uznání znalostí a schopností jednotlivce praktikovat koučování a mentoring na profesionální úrovni.

 • 90% účast na osobních setkáních během výcviku
 • průběžné plnění domácích úkolů
 • závěrečná teoretická zkouška - formou dialogu ve skupině
 • praktická zkouška – supervize nahrávek rozhovorů
 • kazuistika koučovacího rozhovoru
 • závazek dodržovat etický kodex EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

CESTA K MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ CERTIFIKACI

 • Cena: 5.000, - Kč bez DPH
 • Rozsah: 1 den (setkání všech zájemců o certifikaci)

CO ŘÍKAJÍ NAŠI

klienti

V rámci projektu rozvoje firemní kultury jsem měla mnoho příležitostí osobně pracovat s koučem Vladimírem Josefem Dvořákem a ověřila jsem si jeho důkladný a erudovaný přístup v práci na osobním rozvoji koučovaného. Při řešení mých pracovních úkolů mi napomohl objevit vlastní zdroje a nalézt do té doby neviděná řešení. Tato dobrá zkušenost mne samotnou přivedla k rozhodnutí absolvovat Výcvik systemického koučování a působit jako interní kouč ve firmě. Cením si jeho zapálení pro věc a neustálé práce na dalším rozvoji sebe sama. Obracím se na něho i jako na supervizora mé vlastní koučovací práce. Zažila jsem ho vždy jako vysoce angažovaného a odborně zdatného kouče, kterého mohu jen doporučit. Stejně pozitivně je v naší firmě hodnocen i dalšími manažery, se kterými za poslední léta pracoval.
Eliška BerkováManažerka vzdělávání a interní kouč, GLOBUS ČR, k.s. centrála
Vladimír Dvořák je vynikající kouč, který zná perfektně metodiku, umí ji požívat, ale i předávat dalším. Setkala jsem se s ním jako konzultantem, který pomáhal zavádět do firmy koučovací program, jako s trenérem i jako s osobním koučem. Ve všech těchto rolích byl výborný. Vladimír Dvořák jako kouč pracuje tak, že nechá skutečně přemýšlet klienta, nepodsouvá mu žádné svoje postoje nebo názory, ale nechává ho najít si a uvědomit svoji vlastní cestu. Vladimír Dvořák v této schopnosti vyniká nad všemi ostatními kouči, které jsem měla možnost poznat.
Blanka ŘíhováHRS Director EMEA, Honeywell
Vladimíra jsem oslovil s prosbou o koučování v období, které pro mne bylo velmi náročné po pracovní stránce. Jeho obrovská erudice mi umožnila analyzovat mou osobu a mojí životní cestu z dosud nepoznané stránky. Jeho schopnost identifikovat problémovou situaci a najít se mnou řešení, které se později ukáže jako to nejsprávnější, mě nepřestává fascinovat. Výsledky naší společné práce mi umožňují dodávat akcionáři vyšší přidanou hodnotu a jsou jednoznačně oceňovány top managementem firmy.
Aleš SkálaHead of Financial Institutions, International Markets, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

ČASTO KLADENÉ 

otázky

Pro koho je program určený?

Program je speciálně navržen pro lídry. Účastní se jej majitelé a ředitelé firem, manažeři, vedoucí pracovníci, lean manažeři, lídři změn, scrum masteři.

Jaké jsou dlouhodobé přínosy programu pro mě?

Dlouhodobým přínosem je znásobení vašeho vlivu ve firmě. Výrazně prohloubíte a zlepšíte svůj leadership, osvojíte si pokročilé komunikační dovednosti, budete schopni pomáhat druhým v komplexních situacích, zlepšíte své delegování a osamostatňování druhých. Díky systemickému přístupu budete účinněji řídit týmy a projekty. Tento program přináší nejvyšší formu leadershipu a zvýší vaši hodnotu na trhu práce.

Jaký užitek přinese program mému týmu?

Program vám poskytne dovednosti, které pomohou rozvíjet kompetence vašeho týmu, zlepší komunikaci, a podpoří samostatné řešení problémů u vašich spolupracovníků. To vede k vyšší efektivitě a spokojenosti v týmu.

Kdy mohu očekávat nárůst efektivity ve svém vedení?

I když každý účastník je jedinečný, mnoho manažerů vidí první pozitivní změny ve svém vedení a komunikaci již v průběhu samotného výcviku.

Jak dlouho trvá celý program?

Program probíhá ve 4 blocích s přibližně měsíčním odstupem. První 3 bloky jsou dvoudenní a poslední 4. blok je jednodenní. Celkem vás čeká 7 intenzivních dnů výcviku. Tyto krátké bloky jsou navrženy tak, aby byly co nejméně rušivé pro váš běžný pracovní harmonogram. Zájemci o certifikaci mají ještě 1 certifikační den navíc, kdy prochází teoretickou a praktickou zkouškou.

Je možné program kombinovat s plným pracovním úvazkem?

Ano, program je navržen tak, aby byl kompatibilní s plným pracovním úvazkem. Skládá se z krátkých intenzivních 1-2denních bloků. V mezičase se účastníci věnují plnění domácích úkolů, které lze flexibilně zařazovat do vašeho pracovního harmonogramu. V případě kolizí termínů s kalendářem je možné upravit termíny konání ve shodě s ostatními účastníky.

Jak program probíhá?

Program spočívá v kombinaci nabývání nových znalostí, dovedností a změně myšlení, kdy účastníci sebereflektují vlastní postoje, přesvědčení a chování. Diskuze nad teoretickými principy jsou vždy propojovány s reálnou praxí a následně prokládány praktickými cvičeními. Účastníci pracují v malých skupinách a mají možnost okamžitého vyzkoušení získaných dovedností. Program zahrnuje domácí přípravu, rozlišování mentoringu a koučování, sebepoznávací cvičení, a praxi ve dvojicích, trojicích a reflektování v celé skupině.

Jaký je obsah domácích úkolů a jak jsou integrovány do programu?

Domácí úkoly jsou zaměřeny na aplikaci naučených koučovacích dovedností v praxi. Zahrnují četbu studijních materiálů, realizaci koučovacích rozhovorů, a přípravu na praktické cvičení. Jsou klíčové pro hlubší porozumění a rozvoj kompetencí.

Jaká je úroveň interakce a osobní podpory během programu?

Program poskytuje vysokou úroveň interakce a osobní podpory. Probíhá v malé skupině pod vedením zkušeného akreditovaného senior kouče, což zajišťuje individuální přístup a možnost detailní zpětné vazby.

Jaký je proces získání feedbacku a supervize během programu?

Během programu jsou pravidelně organizovány supervizní sezení, kde účastníci dostávají konstruktivní zpětnou vazbu od koučů a ostatních účastníků. Tento proces je zásadní pro rozvoj a zdokonalení koučovacích dovedností.

Jaké jsou finanční podmínky programu?

Cena programu je nastavena s ohledem na jeho obsahovou hodnotu a dlouhodobý přínos pro vaši kariéru a organizaci. Cena programu bez certifikace je 49.000 Kč + DPH. Cena certifikace je 5.000 Kč + DPH. Certifikace probíhá v certifikační den po skončení samotného výcviku. Detailní informace o ceně jsou k dispozici při registraci nebo na vyžádání.

Jak mohu zahájit účast v programu?

Zahájení účasti je snadné. Stačí se registrovat online na této stránce nebo můžete obrátit přímo na Lídu, která vám s celým procesem registrace a případnými dotazy ráda pomůže: lida.kiselova@fasterfish.cz, mob: 603 816 520.

Otázky k certifikaci a akreditaci EIA od EMCC

Co znamenají zkratky EMCC a ICF?

EMCC = Evropská rada pro mentoring a koučování European Mentoring and Coaching Council byla založena ve Velké Británii v roce 1992. ICF = Mezinárodní federace koučování (International Coaching Federation) vznikla v USA v roce 1995. Obě jsou významné organizace v oblasti koučování.

Jaký je rozdíl mezi EMCC a ICF?

Liší se pouze formou organizace a některými důrazy. Oba subjekty mezinárodně působí jako profesní organizace koučů. Podporují rozvoj oboru koučování důrazem na standardy koučování a provádí jejich ověřování v praxi. To se děje buď ověřováním kvality práce jednotlivců (dále rozdíl vysvětlíme) nebo akreditací specifických vzdělávacích výcviků pro kouče. Zajímavé je, že u vzdělávacích výcviků obě organizace shodně mluví o akreditaci. Matoucí může být odlišnost v používaném názvosloví pro ověřování kvality jednotlivců. Proto je dobré vědět, že obě organizace sice mluví více méně o tomtéž, ale používají pro to dva různé pojmy: ➡️ EMCC: Jednotlivec se akredituje. (EIA na úrovni Foundation, Practitioner, Senior Practitioner a Master) ➡️ ICF: Jednotlivec se certifikuje. (profesní certifikace MCC, PCC a ACCa) ➡️➡️ V obou organizacích je součástí žádosti o individuální akreditaci EMCC/certifikaci ICF doložení min. 60 hodin specifického vzdělávání kouče. ✅ V případě zájmu o akreditaci EMCC lze toto doložit například závěrečným certifikátem o absolvování našeho programu Koučovací přístup pro firemní praxi a složení závěrečné zkoušky.

EMCC:

ICF:

Více o rozdílech těchto dvou organizací se můžete dozvědět v článku, který se zaměřuje se na jejich rozdílné struktury, cílové skupiny, teoretické základy a přístupy k vzdělávání a akreditaci, čímž poukazuje na odlišné cesty a výzvy, kterým každá z nich čelí v rámci vývoje moderního koučování. Celý článek najdete zde.

Co je European Individual Award (EIA)?

EIA je individuální akreditace uznávaná nejen na evropském kontinentu ale i mimo něj. Garantuje, že její držitelé jsou praktikující koučové a mentorové s náležitými schopnostmi a znalostmi a že jsou schopni je efektivně používat v každodenní praxi. EIA nastavuje vysoký standard oboru a je považována za známku kvality práce koučů a mentorů. ➡️ Tato akreditace napomáhá další profesionalizaci oboru tím, že: 🔸 Porovnává schopnosti a dovednosti na základě standardu (Kompetenční matice EMCC). 🔸 Využívá spolehlivé a důkladné hodnotící metody. 🔸 Vyžaduje profesionální přístup s uměním zpětné vazby a reflexe. 🔸 Zajišťuje závazek ke kontinuálnímu rozvoji koučů a mentorů. 🔸 EMCC rozlišuje čtyři úrovně akreditace: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner podle rozsahu praxe a zkušeností.

Čím se liší akreditace EMCC od kvalifikačních osvědčení (certifikátů) ze vzdělávacích výcviků?

Zatímco osvědčení o kvalifikaci (certifikát) dokladuje, že v určitém momentě jste měli určitou úroveň znalostí a dovedností (absolvovali jste vzdělávací program), akreditace nad to nabízí ještě další záruky.

Jakou má hodnotu certifikát od nás?

Na základě našeho certifikátu získáte doložení 64 hodin specifického vzdělávání kouče. Je to uznávaný doklad o získání vzdělání v souladu s kompetenčním modelem EMCC. Díky tomu může dalším krokem ve vašem rozvoji být žádost o Evropskou individuální akreditaci (EIA) na úrovni Foundation.

Jaké jsou podmínky pro získání certifikátu u nás?

Pro získání certifikace, jako dokladu o absolvování našeho výcviku a prokázání teoretických i praktických znalostí a dovedností, je potřeba 90% účast na osobních setkáních, průběžné plnění domácích úkolů, úspěšné absolvování teoretické a praktické zkoušky, a závazek dodržovat etický kodex EMCC. Certifikace je uznávaným dokladem v souladu s kompetenčním modelem EMCC a umožňuje další rozvoj ve vaší kariéře​. V případě našeho programu jste připravení k akreditaci u EMCC na úroveň EIA Foundation.

Když už mám certifikát o absolvování, proč bych měl/a získat akreditaci?

Akreditovaný kouč má mezinárodně uznávaný doklad, že: 🔸 Umí znalosti a dovednosti využívat v praxi. 🔸 Má zase sebou úspěšnou práci s klienty. 🔸Ctí a dodržuje etický kodex profesní organizace a neustále své koučování zdokonaluje pomocí supervizí a osobního rozvoje.

Jaká je platnost akreditace EIA?

Akreditace EIA je platná pět let. Po uplynutí této doby si musíte platnost obnovit jednoduchou žádostí. Buď na stejné úrovní nebo žádat o vyšší úroveň (pokud splňujete její kritéria).

Chtěl bych si zažádat po skončení programu o akreditaci – co pro to musím udělat?

V případě našeho programu jste připravení k akreditaci na úroveň EIA Foundation a budete vyplňovat formulář s označením „žadatel bez EQA“. Vedle dokladu o absolvování programu se závěrečnou zkouškou (např. certifikát od nás) budete ještě dokládat: 🔸Odborná praxe: 1 rok = 50 hod / 5 klientů (přehled kdy, kde a koho jste koučovali). 🔸Zpětná vazba od klientů: 5 dokladů (napsaných vašimi klienty). 🔸Profesní rozvoj: 16 hodin od skončení výcviku (např. četba, podcast, účast na konferenci nebo vzdělávací akci na téma koučování a mentoringu). 🔸Reflexe: 5 reflexi mé vlastní praxe (eseje psané vámi samotnými). 🔸Supervize: 1 hodina za každé čtvrtletí praxe (setkání s akreditovaným koučem na reflexi vaší práce s klienty). (zájemcům s formálními náležitostmi žádosti po skončení programu rádi pomůžeme)

Jak probíhá proces hodnocení podle EMCC?

Všichni hodnotitelé jsou vyškoleni a jejich dovednosti a kompetence přispívají k tomu, že je proces hodnocení velmi přísný. Díky tomu se EMCC může pochlubit velmi spolehlivým akreditačním procesem pro kouče a mentory. Pro vás to má důležitý přínos: před vašimi klienty budete důvěryhodnější. Všechny žádosti jsou zpracovány s naprostou důvěrností. Hodnotitelé mají s EMCC podepsanou dohodu o mlčenlivosti.

Kolik mě bude žádost o akreditaci stát?

Poplatek za EIA Foundation činí 499 EUR pro nečleny nebo zvýhodněný 120 EUR pro členy EMCC (roční členství v ČR stojí 3.900, - Kč).

KOLIK PROGRAM STOJÍ A KDO JSOU 

účastníci

Programu se účastní majitelé a ředitelé firem, manažeři, vedoucí pracovníci, a také lídři změn, lean manažeři, scrum masteři. Výcvik probíhá v menší skupině o velikosti 10–12 osob pod vedením akreditovaného senior kouče a je prokládaný praktickými cvičeními ve dvojicích a trojicích, supervizemi, učením metodiky a moderovanými diskuzemi.

1. blok

18.-19. 3. 2024

2. blok

25.-26. 4. 2024

3. blok

16.-17. 5. 2024

4. blok

20. 6. 2024

Místo konání

BRNO

Cena výcviku

49. 000 Kč + DPH

Cena certifikace

5. 000 Kč + DPH

BUĎTE VŽDY VE SVÉ FIRMĚ O KROK NAPŘED

Vladimír Josef Dvořák je současným předním expertem na systemické koučování, synergogický rozvoj lidí a hluboký rozvoj firem. Od roku 1999 doprovází své klienty z řad nadnárodních korporací i českých firem při dosahování změn a zvyšování výkonnosti, někdy i v roli interim manažera. V roli jednatele vedl mezinárodní poradenskou firmu a v současné době působí jako člen představenstva akciové společnosti se 700 zaměstnanci. 

Podílel se na 200+ firemních změnových projektech a provedl 300+ klientů výcvikem koučování. Během více než 15000 koučovacích hodin Vladimír spolupracoval s různými skupinami lidí od majitelů firem, členů představenstev a generálních ředitelů přes střední management až po mistry ve výrobě.

Vedle své poradenské a koučovací praxe v letech 2012-2018 působil jako prezident České asociace koučů. Je členem Německé Komenského společnosti, prezidentem Nadačního fondu GRID a od 2018 členem Rady česko-slovenského zastoupení European Mentoring & Coaching Council.

UŠIJEME VÁM PROGRAM NA

míru

Neváhejte se nám ozvat se svými požadavky a potřebami. Máme bohaté zkušenosti se změnami ve firmách, tvorbou strategií, rozvojem týmů a firemní kultury. Společně budeme hledat řešení, která přináší kvalitní vztahy, výjimečný výkon a výsledky.